سطح نگهداری: متوسط
خلق و خو: صلح آمیز
سازگاری با ریف: بله
روشنایی: متوسط ​​به بالا
جریان آب: متوسط
جایگذاری: میانه به بالا
شرایط آب: 72-78° F, dKH 8-12, pH 8.1-8.4, sg 1.023-1.025
رنگ: قرمز
مکمل های مورد نیاز: کلسیم، آهن
منشا: هند و اقیانوس آرام
خانواده: Grateloupiaceae


p-89703-kelp.jpg
منبع