سطح نگهداری: متوسط
روشنایی: متوسط
جریان آب: متوسط
شرایط آب: 72-78° F, dKH 8-12, pH 8.1-8.4, sg 1.023-1.025
رنگ: سبز
مکمل های مورد نیاز: کلسیم، عناصر کم مصرف، آهن
رویش: هاوایی
خانواده: Halimedaceae


halimedaplant1.jpgimages_5.jpg

منبع