از این خزه ها تو گل فروشی ها هم میفروشن .من ده تومن ودادم یه کیسه پر خزه خریدم میشه همونارو تو اکواریوم گذاشت؟