آرتمیا ولارو نائوپلیوس (nauplius) آن به عنوان یکی از پرمصرف ترین موجوداتی که به عنوان غذای زنده در صنعت شیلات مورد استقاده قرار می گیرند مطرح هستند. این مجود در واقع متعلق به رده سخت پوستان از شاخه حشرات می باشد ومیتواند به دو روش جنسی و غیر جنسی تولید مثل نماید. در زمانهای مشخصس از سال این جانورمی تواند تولید کیستهایی بکند. این کیستها زمانی که در شرایط مطلوب قرار گیرند پس ازحدود 20 ساعت تولید لاورنائوپلیوس میکنند.در وهله بعد از 8 ساعت نائوپلیوس با پوست اندازی به اینستار یک (instar II) تبدیل میشود. سپس 14 دوره لاروی دیگر نیز طی شده و در بهترین شرایط لارو در مدت 8 روز به آرتمیای بالغ تبدیل می شود.عمرآرتمیای بالغ به طورمتوسط 50 روز تخمین زده میشود.
انواع گونه های آرتمیای قابل کشت توصیه شده برای استفاده در آکواریوم آب شور: Artemia parthenogenetica, Artemia salina, Artemia franciscana , Artemia urmiana , Artemia sinica
قیمت: درحال حاضر در داخل کشور لارو, کیست و ارتمیای زنده موجود و با قیمت های متفاوت قابل عرضه می باشد
وضعیت در دریاچه ارومیه و دریاچه پریشان: چند گونه موجودشرایط فیزیکی وشیمیایی ایده آل برای تفریخ تخم ارتمیا:
دما (درجه سلسیوس): 25 (30-25 برای نگهداری بالغین )
شوری (گرم برلیتر): 5 (35-30 برای نگهداری بالغین)
شدت نور (لوکس): 2000
pH: 9-8
آمونیاک (میلی گرم برلیتر): بازه تحمل 1 < ایده آل 0
هوادهی: هوادهی به منظورتامین اکسیژن مورد نیازضروری است.

روش کشت: درابتدای امر باید به نوع تخمآرتمیای تهیه شده توجه کنید. اگرتخم ارتمیا ازنوع کپسوله باشد باید دروهله اول عملیات کیست زدایی با قرار دادن کیستها درداخل ترکیبی از تیوسولفات سدیم, هیدروکسید سدیم وهیپوکلرید سدیم انجام گیرد. دروهله بعد تخمها با تراکم اولیه 2 میلی گرم درهر لیتر به محیط های تفریخ معرفی می شوند. در بهترین حالت تعداد 320000 عدد نائوپلیوس به ازای هرگرم کیست تولیدخواهد شد. برای تکمیل مراحل رشد وتولید آرتمیای بالغ میتوان ازانواعی از غذای خشک و یا زنده استفاده نمود چرا که ارتمیا ذاتا یک فیلترکننده غیر انتخابی میباشد (توجه داشته باشید که شرایط پرورش آرتمیای بالغ با تولید لارو نائوپلیوس اندکی متفاوت است وهمچنین برخلاف محیط تفریخ تخم به نائوپلیوس برای تولید آرتمیای بالغ باید از آب شور کامل ونه از آب نمک استفاده نمود)
منبع: http://www.fao.org